Matthew Angelo Harrison | Matthew Angelo Harrison’s “Prototype of Dark Silhouettes” | Art-Agenda

“Matthew Angelo Harrison’s “Prototype of Dark Silhouettes”

Written by Jeanne Gerrity

April 13, 2018

PDF